Make your own free website on Tripod.com
                          C ai c comment, hot news hay lời nhắn g khng?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngy :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi kiến đng gp, bi viết, tranh ảnh.

 

Dear All,
 Toi nghi rang TBG da di nhieu chuyen va co nhieu ky vat can chia se khong
 chi giua nhung nguoi ban trong TBG cua chung ta ma can quang ba no rong rai
 hon de moi nguoi cung nhan thay VN van con rat nhieu phong canh dep va con
 nguoi hap dan vvvvvv.

 Toi co y kien lap rieng mot website cho TBG cua chung. Ve mat ky thuat toi
 nghi la khong co van de gi vi trong TBG co du cac chuyen gia ky thuat lam
 viec nay con ve mat tai chinh thi chung ta cung quyen gop. Noi dung cu the
 va hinh thuc cua website se duoc moi nguoi cung ban thao ky luong sao cho
 cuc ky impressive vao. Ten cua website toi de nghi dat la www.tbg.com (chac
 la moi nguoi deu nhat tri voi cai ten nay). De nghi cho biet y kien de trien
 khai gap truoc khi het nam.

 Best regards

 Nguyen Duy Linh

 

Về đầu trang  Diễn đn  Sử dụng & bản đồ trang web    Lin lạc với chng ti    Ci đặt font UNICODE    Ci đặt bộ g Vietkey