Make your own free website on Tripod.com

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngy :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi kiến đng gp, bi viết, tranh ảnh.

 

QUA  MIỀN TY BẮC

Qua miền Ty bắc ni ngt ngn trng xa

Suối su đo cao bao kh khăn vượt qua 

Bộ đội ta vng mệnh cha gi

Về đy giải phng qu nh

Đất nước miền Ty bắc đau thương từ bao lu dưới ch loi giặc tn c

Qun với dn một lng khng phn biệt xui ngược 

Cng đồng tm tiu diệt hết qun th.

 

Qua miền Ty bắc ta ph đồn giặc tan

Nương la xanh về ta vui sống trong tự do

Từ miền ni hướng về Bc Hồ

Từ nay vui sống chan ho

Chiến thắng miền Ty bắc hn hoan một niềm vui, diệt hết loi giặc tn c

Tay nắm tay vui mừng ta xy lại qu mnh

Miền qu tươi đẹp nh ban mai.T

 

Tiếp phần sau: 

Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đn  Sử dụng & bản đồ trang web    Lin lạc với chng ti    Ci đặt font UNICODE    Ci đặt bộ g Vietkey